Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

Colly Flowtech AB förvärvar Slangspecialisten Skandinavien AB

Colly Flowtech AB, en ledande leverantör av flödesteknikprodukter, är stolt över att meddela förvärvet av Slangspecialisten Skandinavien AB, en välrenommerad leverantör av slangar och kopplingar med nästan 30 års erfarenhet på den skandinaviska marknaden. Detta strategiska förvärv träder i kraft den 22 februari 2024 och markerar en milstolpe i båda företagens historia.

”Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta att erbjuda våra kunder överlägsna produkter och tjänster, och att ytterligare stärka vår position på marknaden. Genom att sammanföra två starka företag med kompletterande styrkor och kapaciteter kan vi nu erbjuda en ännu bredare portfölj av produkter och tjänster, vilket stärker vår förmåga att möta marknadens behov och förväntningar”, säger Max Malm, Affärsområdeschef på Colly Flowtech.

Kunderna kommer att dra nytta av ett utökat och diversifierat sortiment av högkvalitativa slangar och kopplingar. Genom de kombinerade erfarenheterna och kunskaperna hos Slangspecialisten och Colly Flowtech kan kunderna förvänta sig förbättrade lösningar, service och support. Max Malm fortsätter,

”Att integrera Slangspecialisten i Colly Flowtech-familjen är ett strategiskt steg som inte bara utökar vår produktportfölj utan också förstärker vår kunskapsbas och vår närvaro på marknaden. Detta förvärv är en vinst för alla inblandade – ett steg framåt för våra företag, en fördel för våra kunder och en positiv utveckling för marknaden."

Från Slangspecialistens sida uttrycker Frans Juhlin, VD för Slangspecialisten, liknande optimism:

"Att bli en del av Colly Flowtech ger oss en stabil och stark ägare med tillgång till ett utvidgat sortiment av pumpar, slangar, filter och rostfria rör- och rördetaljer. De är på en kraftig tillväxtresa och har en välutvecklad organisation som kan ta hand om Slangspecialistens medarbetare, kunder och leverantörer på ett väldigt bra sätt. Detta öppnar nya dörrar för oss, och vi ser verkligen fram emot de möjligheter som detta samarbete för med sig."

Frans Juhlin fortsätter,

”Colly Flowtech har under en längre tid visat ett stort intresse och presenterade nu en tydlig plan för hur våra organisationer ska utvecklas tillsammans. Dessutom har de förvärvat bolag tidigare med mycket goda resultat, som till exempel förvärven av Dominator Pump och AG Johansons Metallfabrik.”

Om Colly Flowtech AB

Colly Flowtech är en ledande leverantör av innovativ flödesteknik. Bolaget har sedan 2008 med lokal närvaro, oöverträffad servicegrad och kompetens erbjudit de bästa helhetslösningarna av flödesprodukter till den tillverkande industrin på skandinaviska marknaden. Genom samarbete med världsledande leverantörer erbjuds kunderna den senaste teknologin och de mest innovativa produkterna. Bolaget har ca 60 anställda och finns idag på åtta platser i Sverige och Danmark. Omsättningen var ca 300 MSEK under 2023. Bolaget ingår i börsnoterade Indutrade AB. Indutrade består av mer än 200 företag som producerar och/eller säljer industriprodukter med en omsättning på ca 30 miljarder kronor per år. www.collyflowtech.se

Om Slangspecialisten Skandinavien AB

Slangspecialisten är experter på slanglösningar till den skandinaviska marknaden. Tillsammans med marknadsledande tillverkare erbjuder företaget högkvalitativa helhetslösningar till alla typer av industrier. Med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet erbjuds kunderna en trygg och kunnig samarbetspartner. Företaget, som har sitt säte i Lund, grundades 1996 och har 8 anställda. Omsättningen var 28 MSEK under 2023. www.slangspecialisten.se

För mer information, vänligen kontakta:

Max Malm, Affärsområdeschef Colly Flowtech AB, max.malm@colly.se

Frans Juhlin, VD Slangspecialisten AB, frans.juhlin@slangspecialisten.se

English version

Colly Flowtech AB Acquires Slangspecialisten Skandinavien AB – Strengthens Its Leading Position in the Scandinavian Market

Colly Flowtech AB, a leading supplier of flow technology products, is proud to announce the acquisition of Slangspecialisten Skandinavien AB, a well-reputed supplier of hoses and fittings with nearly 30 years of experience in the Scandinavian market. This strategic acquisition takes effect on February 22, 2024, and marks a milestone in the history of both companies.

“We look forward to continuing to offer our customers superior products and services together, and to further strengthen our position on the market. By bringing together two strong companies with complementary strengths and capabilities, we can now offer an even wider portfolio of products and services, enhancing our ability to meet market needs and expectations,” says Max Malm, Business Area Manager at Colly Flowtech.

Customers will benefit from an expanded and diversified range of high-quality hoses and fittings. Through the combined experiences and knowledge of Slangspecialisten and Colly Flowtech, customers can expect improved solutions, service, and support. Max Malm continues,

“Integrating Slangspecialisten into the Colly Flowtech family is a strategic move that not only expands our product portfolio but also strengthens our knowledge base and market presence. This acquisition is a win for all involved – a step forward for our companies, a benefit for our customers, and a positive development for the market.”

From Slangspecialisten side, Frans Juhlin, CEO of Slangspecialisten, expresses similar optimism:

"Becoming a part of Colly Flowtech gives us a stable and strong owner with access to an extended range of pumps, hoses, filters, and stainless-steel pipes and pipe details. They are on a significant growth journey and have a well-developed organization that can take good care of Slangspecialisten’s employees, customers, and suppliers in a very good way. This opens new doors for us, and we really look forward to the opportunities this collaboration brings."

Frans Juhlin continues,

“Colly Flowtech has shown great interest for a long time and now presented a clear plan for how our organizations will develop together. Moreover, they have acquired companies previously with very good results, such as the acquisitions of Dominator Pump and AG Johansons Metal Factory.”

About Colly Flowtech AB

Colly Flowtech is a leading supplier of innovative Flow technology products. The company has since 2008 with a local presence, unparalleled service level, and competence offered the best comprehensive solutions of flow products to the manufacturing industry in the Scandinavian market. By collaborating with world-leading suppliers, customers are offered the latest technology and the most innovative products. The company has about 60 employees and is today located in eight places in Sweden and Denmark. The turnover was about 300 MSEK in 2023. The company is part of the publicly traded Indutrade AB. Indutrade consists of more than 200 companies that produce and/or sell industrial products with a turnover of about 30 billion kronor per year. www.collyflowtech.se

About Slangspecialisten Skandinavien AB

Slangspecialisten are experts in hose solutions for the Scandinavian market. Together with market-leading manufacturers, the company offers high-quality complete solutions for all types of industries. With a focus on quality, safety, and sustainability, customers are offered a secure and knowledgeable partner. The company, based in Lund, was founded in 1996 and has 8 employees. The turnover was 28 MSEK in 2023. www.slangspecialisten.se

For more information, please contact:

Max Malm, Business Area Manager Colly Flowtech AB, max.malm@colly.se

Frans Juhlin, CEO Slangspecialisten AB, frans.juhlin@slangspecialisten.se

Etiketter: