Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

Uppförandekod & Värdegrunder

Gemensamma principer - Indutrades verksamhet drivs decentraliserat genom sex affärsområden i nästan 200 dotterbolag. I vår förvärvsprocess är det därför centralt att säkerställa en delad värdegrund och gemensamma principer. Som ett stöd för samtliga medarbetare i det dagliga arbetet finns vår Uppförandekod.

Allas ansvar

Var och en av våra medarbetare bidrar till att Indutrades bolag uppfattas som pålitliga och ansvarstagande företag som alltid lever upp till sina åtaganden. Indutrade har långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kund- och aktieägarvärde. Vi ska samspela med de miljöer där vi verkar, med våra anställda, våra affärspartners och samhället i stort.

Indutrades verksamhet bedrivs efter följande principer:

  • Följa lagar - Vi arbetar i enlighet med de lagar som gäller i de länder där vi verkar.
  • God etik - Vår ambition är att bedriva verksamheten med god etik och vi skall i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet.
  • Tät intressentdialog - Vår ambition är att bedriva vår verksamhet i nära dialog med våra anställda, våra affärspartners och med andra aktörer som påverkar och påverkas av vår verksamhet.
  • Ansvar hos anställda - Våra anställda ska följa Indutrades principer och känna ansvar för sitt eget agerande och för Indutrades produkter och tjänster.

Ansvar och organisation

Ytterst ansvarig för Uppförandekoden är koncernchefen för Indutrade, medan det löpande ansvaret för efterlevande och uppföljning av denna Uppförandekod ligger på respektive dotterbolags VD.

Samtliga medarbetare uppmuntras att rapportera avvikelser från Indutrades Uppförandekod genom vår visselblåsarfunktion.

Ladda ner vår Uppförandekod här: Uppförandekod.pdf

Kontaktperson: Mikael Malm, e-post: mikael.malm@colly.se